Change.org – Aragonés

Posted on

35031_g

Generalitat de Cataluña: Tornen os biens espoliatos á o Monesterio de Sixena

O Reyal Monesterio de Sixena, fundato en 1188, alfaya d’o romanico español, panteyón reyal d’Aragón e enclabe declarato Molimento Nazional en 1923, ye estato repetidamén espoliato. Ya, en primeras, con l’azión de rancar as incontimparables pinturas romanicas (sieglo XIII) d’a Sala Capitular en os tiempos d’a Guerra Zibil.

O Museu Nazional d’Arte de Cataluña (MNAC) e a Generalitat de Cataluña son estatos condenatos en senglas sentenzias (chulio 2016 e abril 2015) á tornar as pinturas murals e 97 obras d’arte e manifizios alzatos u amostratos en o MNAC e en o Museu Diozesano de Leida, os pretenditos tetulos de propiedá u posesión d’os cuals son estatos refusatos por os chuzgaus.

Encara que os chuzgaus han ordenato o cumplimiento entegro d’amas sentenzias, sólo que 51 piezas que no bi yeran esposatas (d’as 97 que pertenexen á o Monesterio), son estatas tornatas, e as pinturas murals d’a Sala Capitular continan agún en o MNAC,

A declarazión de Molimento Nazional en 1923 implica bellas midas espezials de protezión ta o Monesterio e o suyo contenito. A postura d’a Generalitat ye contraria á o Estau de Dreito, lechitima os conzietos e as estandarturas d’a Guerra Zibil e d’os espoliadors e fa de menos as baluras e as competenzias de l’autogubierno d’Aragón en materia de patrimonio. As falsas e intresatas razons por as que a Generalitat preba de no tornar-las pas, son estatas amplamén refutatas por importans espiertos.

O pueblo aragonés, toz os catalans de buena boluntá que reconoxen que ista situazión d’inchustizia no fa bien á ra soziedá catalana, e chen de tot o mundo con conzenzia moral instan á ras autoridaz catalanas á cumplir entegramén as sentenzias. Li reclamamos á o Presidén d’a Generalitat que cumpla con o que ditamina a Chustizia e que torne os biens de Sixena que nunca no abioron de salir d’Aragón.

Reclamamos tamién que, en caso contrario, se prengan todas as midas que prebeye a Lei ta fer cumplir as sentenzias, incluyita ra suya execuzión forzosa por meyo d’o nimbio d’a pulizía chudizial.

As firmas recullitas en ista campaña s’entregarán en as puertas d’a Generalitat de Cataluña en un gran auto ziudadano á o que son combidatas todas as presonas que nos refirman. Os detalles de dito auto irán estando nunziatos en a pachina d’a Plataforma Sixena Sí: www.sijenasi.com

¡PARTIZIPA-BI EN A NUESTRA CAMPAÑA DE FIRMAS EN CHANGE.ORG!

ARAGONÉS en PDF

2 thoughts on “Change.org – Aragonés

  Campaña de firmas « Sijena Sí said:
  16/07/2017 at 07:33

  […]                                          Español  Aragonés  Català     English    Français    Deutsch  Italiano  Português  […]

  José Manuel Sanz said:
  10/12/2017 at 13:59

  Por que la justicia tiene que prevalecer siempre, lo justo es que se devuelvan los bienes de Sijena.
  Cuando Cataluña ha pedido lo que es suyo se le ha respetado.
  Que hagan un poco de autocrítica.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *